%0 Book %D 2013 %T Bön, Geister aus Butter: Kunst & Ritual des alten Tibet; Katalog zur Ausstellung im Museum für Völkerkunde, Wien, 1.2. bis 1.3.2013 %A Klimburg-Salter, Deborah [Hrsg.] %A Lojda, Linda [Hrsg.] %A Ramble, Charles [Hrsg.] %C Wien %I Museum für Völkerkunde %K Kunst, Bon, Tibet, Ritual, Religion %P 108 S %U http://www.indologica.de/drupal/?q=node/2667 %@ 978-3-902794-17-8