%0 Book %B Beiträge zur Zentralasienforschung; 25 %D 2011 %T Mahāmudrā and the bKa'-brgyud Tradition: PIATS 2006 %A Jackson, Roger [Hrsg.] %A Kapstein, Matthew [Hrsg.] %C Andiast %I IITBS International Institute for Tibetan and Buddhist Studies %K Buddhismus, Tibet %P 498 S %U http://www.indologica.de/drupal/?q=node/1820 %X Proceedings of the Eleventh Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Königswinter 2006 %@ 978-3-88280-096-8